Molenbaan 22A - Baarle-Hertog (BE)+32 14 69 9204Tommel 1 - Baarle-Nassau (NL)+31 13 507 9535info@verberk.com
Algemene voorwaarden België

Algemene voorwaarden Verberk BVBA.

  1. ALGEMEEN

1.1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op
– alle offertes uitgaande van Verberk BVBA,
– alle bestellingen geplaatst bij Verberk BVBA,
– alle orderbevestigingen uitgaande van Verberk BVBA en
– meer algemeen alle verkoop- en koopovereenkomsten – gesloten door Verberk BVBA.

1.2. Deze algemene voorwaarden prevaleren op eventuele strijdige voorwaarden van de Klant.

1.3. Door een bestelling te plaatsen aanvaardt de Klant onherroepelijk en onvoorwaardelijk de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de door hem geplaatste bestelling.

1.4. Een verwijzing naar een artikel of een subartikel is een verwijzing naar een artikel of subartikel van deze algemene voorwaarden.

1.5. Onder “werkdag” wordt begrepen elke dag van de week, met uitzondering van de zaterdag, de zondag en de Nederlandse en Belgische officiële feestdagen.

1.6. Mededelingen worden geacht ontvangen te zijn,

1.6.1. ingeval van verzending per aangetekende post, twee werkdagen na de verzending
1.6.2. ingeval van verzending per aangetekende post met ontvangstbevestiging, de dag waarop de mededeling daadwerkelijk is ontvangen
1.6.3. ingeval van verzending per e-mail, het ogenblik waarop de geadresseerde de ontvangst van de e-mail bevestigt
1.6.4. ingeval van verzending per fax, het ogenblik waarop de geadresseerde de ontvangst van de fax bevestigt
1.6.5. ingeval van overhandiging per drager, het ogenblik waarop de mededeling daadwerkelijk wordt overhandigd.

  1. OFFERTES, ORDERBEVESTIGINGEN EN PRIJZEN

2.1. Algemeen

2.1.1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn alle offertes van Verberk BVBA louter informatief en niet bindend. De algemene voorwaarden van de Klant kunnen niet beschouwd worden als een dergelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst.

2.1.2. Onverminderd de toepassing van artikel 2.1.1 zijn alle offertes geldig zolang de in de offerte vermelde termijn niet verstreken is. Indien de offerte geen geldigheidsduur vermeldt, geldt een termijn van één (1) dag.

2.1.3. Een bestelling is bindend voor Verberk BVBA, indien en voor zover Verberk BVBA de bestelling schriftelijk heeft aanvaard.

2.1.4 De prijzen en kosten vermeld in de offertes en bestellingen zijn louter informatief en in geen enkel opzicht bindend voor Verberk BVBA, tenzij tussen partijen een andersluidende schriftelijke overeenkomst werd gesloten. De algemene voorwaarden van de Klant kunnen niet beschouwd worden als een dergelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst. Verberk BVBA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaandelijk bericht de prijzen aan te passen, bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – ingeval van schommeling in een of meerdere componenten van de kostprijs, doch met uitsluiting van een prijsherziening in functie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of van enig ander indexcijfer.

2.2.1. Verberk BVBA behoudt zich het recht voor om een bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren zonder dat Verberk BVBA hiervoor enige toelichting verschuldigd is. De Klant kan geen aanspraak maken op enige vorm van vergoeding indien Verberk BVBA zijn bestelling geheel of gedeeltelijk zou weigeren.

2.2.2. Een wijziging, opschorting of annulering van de bestelling is slechts bindend voor Verberk BVBA indien en voor zover VERBERK BVBA deze wijziging, opschorting of annulering schriftelijk aanvaardt. In geval van wijziging, opschorting of annulering moet de Klant Verberk BVBA vergoeden voor alle kosten die Verberk BVBA heeft gemaakt, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – de kosten aangaande specifieke uitrustingen, ontwerpkosten, uitgaven i.v.m. arbeidskrachten en leveringen, gereedschap, enz. en voor alle directe en indirecte schade die hieruit voortvloeit, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – problemen bij de verkoop van de stock. In voorkomend geval moeten deze kosten en schade worden verhoogd met de door VERBERK BVBA gederfde winst. Onverminderd het recht van Verberk BVBA de werkelijk geleden schade te doen vergoeden, is de Klant in geval van wijziging, opschorting of annulering in ieder geval een minimale en niet-herleidbare forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15 % van de verkoopprijs.

2.2.3. Behoudens anders vermeld worden de prijzen uitgedrukt in EURO.

2.2.4. Alle belastingen, nationale verzekeringsbijdragen, certificatie- en andere gelijkaardige kosten zijn voor rekening van de Klant.

  1. LEVERINGSTERMIJNEN

3.1. Algemeen

3.1.1. De door Verberk BVBA opgegeven leveringstermijnen zijn niet bindend, en doen dus geen recht op schadevergoeding, onder welke vorm ook, ontstaan indien er op een andere datum dan de vooropgestelde datum geleverd wordt.

3.1.2. Voor het bepalen van het tijdstip van levering wordt verwezen naar artikel 4.1.1.

  1. LEVERING

4.1. Algemeen

4.1.1. De levering en de aanvaarding geschieden in het magazijn van Verberk BVBA binnen de vijf werkdagen na de schriftelijke kennisgeving door Verberk BVBA aan de Klant dat de koopwaar geïndividualiseerd is.

4.1.2. De geïndividualiseerde koopwaar die in de magazijnen van Verberk BVBA opgeslagen blijft na het verstrijken van de termijn vermeld in artikel 4.1.1, wordt behandeld , verzonden, vervoerd of opgeslagen op kosten van de Klant. Verberk BVBA zal vanaf dan als bewaarnemer van de geïndividualiseerde koopwaar worden beschouwd. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat artikel 1928 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek niet toepasselijk is, niettegenstaande recht van Verberk BVBA om voor de opslag van de goederen een kost aan te rekenen. Dit artikel doet geen afbreuk aan het eigendomsrecht van Verberk BVBA op deze koopwaar, zolang deze koopwaar niet integraal betaald is.

4.1.3. Niet-tijdig opgehaalde koopwaar

4.1.3.1. Indien de Klant de koopwaar niet heeft opgehaald op het overeengekomen tijdstip, gaan partijen akkoord dat de koopwaar aan het door hem opgegeven adres kan verzonden worden. Verberk BVBA heeft de vrije keuze i.v.m. het vervoermiddel en de weg. De Klant aanvaardt zonder enig voorbehoud dat alle handelingen die hiermee verband houden, gelden als zijnde in zijn opdracht. Alle kosten en risico’s in verband met dit vervoer zijn ten laste en voor rekening van de Klant vanaf de overhandiging van de koopwaar door Verberk BVBA aan de eerste vervoerder. Verberk BVBA zal bij het organiseren van dit vervoer handelen als een commissionair van de Klant, waarbij uitdrukkelijk wordt bedongen dat Verberk BVBA in het raam van deze commissieovereenkomst geen enkele vervoersopdracht op zich neemt. De artikelen 1999 en 2000 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

4.1.3.2. De verzekering van de risico’s die hieraan verbonden zijn , zal enkel op aangetekend schriftelijk verzoek en op de kosten van de Klant afgesloten worden.

4.1.3.3. De bepalingen van artikel 4.1.3 primeren op wat partijen waren overeengekomen indien de koopwaar tijdig zou zijn geleverd.

4.1.3.4. Verberk BVBA is niet verplicht tot tussenkomst bij eventuele betwistingen omtrent de prestaties van derden.

4.1.3.5 Het eigendomsrecht van de goederen wordt overgedragen op de Klant vanaf het ogenblik dat de goederen zijn geleverd en de factuur met betrekking tot deze goederen integraal is betaald. In geval van gedeeltelijke betaling blijven de goederen die het voorwerp van de factuur uitmaken, integraal eigendom van Verberk BVBA.

  1. KLACHTEN

5.1. Algemeen

5.1.1. Klachten wegens zichtbare gebreken moeten aan Verberk BVBA worden meegedeeld binnen de 5 dagen vanaf de levering van de goederen en dit per aangetekende brief aan de maatschappelijke zetel van Verberk BVBA. De ingebruikname van de goederen impliceert de aanvaarding ervan en sluit een klacht wegens zichtbare gebreken uit, zelfs wanneer de ingebruikname van deze goederen gebeurt vóór het tijdstip van levering, zoals bepaald in deze algemene voorwaarden. Klachten wegens verborgen gebreken, moeten aan Verberk BVBA worden meegedeeld binnen de 8 dagen vanaf de levering van de goederen, en dit per aangetekende brief aan de maatschappelijke zetel van Verberk BVBA.

5.1.2. Elke klacht, betekend na verloop van de termijn zoals vastgelegd in artikel 5.1.1.,wordt als niet bestaande beschouwd.

5.1.3. Indien Verberk BVBA de klacht als gegrond beschouwt, heeft Verberk BVBA het recht om het ontbrekende stuk na te zenden of de gebrekkige koopwaar te vervangen. Verberk BVBA kan in geen geval aangesproken worden tot betaling van enige vergoeding, op welke wijze ook. In geval voorgaande regeling, buiten zijn wil om door Verberk BVBA onmogelijk kan worden uitgevoerd, wordt het gedeelte van de overeenkomst dat betrekking heeft op de gebrekkige koopwaar ontbonden zonder dat een van beide partijen aanspraak kan maken op enige schadevergoeding, onder welke vorm ook. In die hypothese betaalt Verberk BVBA het reeds betaalde terug en zendt de Klant de reeds geleverde goederen terug, voor zover deze prijs en goederen betrekking hebben op het ontbonden gedeelte van de koopovereenkomst.

5.1.4. Verberk BVBA neemt de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen, doch de leveringstermijnen, zoals vermeld op de offertes, orderbevestigingen, bestelbons en facturen zijn louter indicatief en geenszins bindend en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

5.1.5. Een vertraging in de levering, uitgevoerd door Verberk BVBA en/of haar aangestelde kan geenszins aanleiding geven tot enige vergoeding, onder welke vorm ook. Evenmin kan een vertraging in de levering, uitgevoerd door Verberk BVBA en/of haar aangestelde aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst.

  1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Algemeen

6.1.1 Verberk BVBA is buiten hetgeen bepaald is in artikel 5 tot geen enkele andere garantie of
schadevergoeding gehouden.

6.1.2 Verberk BVBA is niet aansprakelijk voor:
– fouten of defecten voortkomend uit een ontwerp gecreëerd door de Klant of derden,
– fouten of defecten volledig of deels voortkomend uit de normale slijtage van eender welk stuk of uit de beschadiging of een ongeval veroorzaakt door de Klant of derden,
– elk afwijkend of ongewoon gebruik van de goederen of eender welk gebruik dat niet in overeenstemming is met het opgegeven doel van de goederen, de normale gang van zaken of de richtlijnen en aanbevelingen van Verberk BVBA,
– elk verlies van naspeurbaarheid van de goederen door de Klant of derden.

6.1.3 De Klant is verantwoordelijk voor het kiezen van een product dat aan zijn technische vereisten en toepassingsproces, waar bruikbaar, zal voldoen en voor het nakijken of het product geschikt is voor de geplande toepassing. Verberk BVBA raadt de Klant aan om steeds op voorhand enkele testen met het passende product in de specifieke toepassing uit te voeren.

6.1.4 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat overeenkomstig de beroeps aansprakelijkheidsverzekering wordt erkend en uitbetaald. Afschrift van de desbetreffende polis wordt op verzoek ter inzage verstrekt. Alle overige schade boven het bedrag van                    € 1.000.000,00 is voor het risico van cliënt en/of opdrachtgever.

  1. OVERMACHT

7.1 Als overmachtsituaties die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, gelden onder meer :
– natuurrampen, aardbevingen, stormen, brand, overstromingen enz.
– gewapende conflicten, oorlogen, conflicten, terroristische aanslagen,
– arbeidsgeschillen, totale of gedeeltelijke stakingen die Verberk BVBA treffen,
– arbeidsgeschillen, totale of gedeeltelijke stakingen die de leveranciers, dienstverleners, transporteurs van Verberk BVBA treffen,
– arbeidsgeschillen, totale of gedeeltelijke stakingen die de postbedeling, publieke diensten enz. treffen,
– arbeidsongevallen, machinebreuk, ontploffingen,
– mobilisatie, inbeslagneming, embargo, verbod op deviezenoverdracht,
– algemene schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik.

7.2 De partij die zich op overmacht beroept, moet de andere partij van het intreden, alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen per aangetekende brief aan de maatschappelijke zetel.

7.3 Het ontstaan van een overmachtsituatie bevrijdt zowel Verberk BVBA als de Klant.

7.4 Partijen zijn definitief bevrijd van hun verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst indien de overmachtsituatie langer dan twee maanden aanhoudt.

7.5 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door eender welke overmachtsituatie, dan zal de uitvoeringstermijn van de overeenkomst daaraan worden aangepast, op voorwaarde dat de partij die met de vertraging geconfronteerd wordt, de andere partij onmiddellijk op de hoogte brengt per aangetekende brief aan de maatschappelijke zetel van de gebeurtenis en alle redelijke stappen onderneemt om de vertraging in te korten.

  1. EIGENDOMSRECHT

8.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en alle know-how voortkomend uit de uitvoering van de bestelling, blijven steeds eigendom van Verberk BVBA.

8.2. Gereedschappen geproduceerd of aangeschaft door Verberk BVBA, in het bijzonder voor uitvoering van de overeenkomst blijven eigendom van Verberk BVBA.

  1. BETALINGEN

9.1. Voorwaarden voor leveringen in België

9.1.1. Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van de Verberk BVBA. Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum vermeld op de factuur is de Klant van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling verwijlintresten à rato van 12% verschuldigd op het saldo van de niet betaalde facturen bovenop een schadevergoeding verschuldigd à rato van 12% van voormeld saldo met een minimum van 500,00 euro. Voor de berekening van de intresten wordt elke begonnen maand als een volledige maand beschouwd.

9.1.2. De eventuele van toepassing zijnde belastingen en heffingen van welke aard ook, zijn voor rekening van de Klant.

9.1.3. In het geval de Klant de overeenkomst éénzijdig beëindigt, komt VERBERK BVBA het recht toe ofwel de gedwongen uitvoering van de overeenkomst ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen met inbegrip van een schadevergoeding, die wordt begroot op minimum 15% van de hoofdsom van de verkoopprijs, met een minimum van 1.000,00 euro.

  1. GESCHILLEN

10.1. Iedere betwisting aangaande de overeenkomst tussen Verberk BVBA en de Klant valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout en/of Antwerpen.

10.2. De overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

 

 

Onze merken